motagetopblamedtexthimmel

 

Företaget Pågående jobb Avslutade jobb Bredband Noteringar
 

Ekobyggande och energihushållning. Boverkets byggregler gäller naturligtvis även ekobyggande.

 

Boverkets byggregler - Boverket

 

Innehåll i BBR

Detaljerad innehållsförteckning
Allmänt om BBR.
1. 
Inledning
2.  Allmänna regler för byggande
3.  Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymmen
4.  Bärförmåga, stadga och beständighet
5.  Brandskydd
6.  Hygien, hälsa och miljö
7.  Bullerskydd
8.  Säkerhet vid användning
9.  Energihushållning

 

Konstruktörens ansvarsområde

4.  Bärförmåga, stadga och beständighet

Boverkets konstruktionsregler - BKR 2010

 

 

Arkitektens ansvarsområde

Övriga punkter

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

20 juni 2010

Tillgänglighet till eko-byggnad,

inte alldeles solklart!

 

3:132 Allmänt

Huvudentréer till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus ska placeras och utformas så att de är tillgängliga och användbara. Även övriga entréer till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus ska vara tillgängliga och användbara om det behövs för att uppfylla kraven på tillgänglighet och användbarhet. Tillgängli-ga entréer ska vara lätta att upptäcka.

75 Regelsamling för byggande, BBR 2008 Del 2, Boverkets byggregler, BBR 3:1 Tillgänglighet och användbarhet för personer 3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och driftutrymmen

För småhus är tillgängligheten till byggnaden tillgodosedd, om det med enkla åtgärder i efterhand går att på tomten ordna en ramp till entrén. (BFS 2008:6).

Allmänt råd

Utöver huvudentrén kan även andra entréer behöva göras tillgängliga och användbara, t.ex. i situationer där terrängen eller placeringen av bostads-komplement gör att avståndet annars blir för långt, se vidare avsnitt 3:23.

För att en entré ska vara lätt att upptäcka bör den vara kontrastmarkerad och väl belyst, se vidare avsnitt 3:1223 och 3:1224. Orienterande skyltar bör utformas enligt avsnitt 3:1225. (BFS 2008:6).

3:14 Tillgänglighet och användbarhet i byggnader

3:141 Tillämpningsområde

Allmänt råd

Av 12 § BVF följer att reglerna gäller för bostäder, arbetslokaler och pub-lika lokaler. Vidare följer att reglerna dock inte gäller för arbetslokaler om det är obefogat med hänsyn till arten av den verksamhet som lokalerna är avsedda för. (BFS 2008:6).

3:142 Entré- och kommunikationsutrymmen

Entréer och kommunikationsutrymmen ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och där det är möjligt, utformas utan nivåskillnader. Entréer och kommunikationsutrymmen ska ha till-räckligt manöverutrymme för rullstol och utformas så att personer som använder rullstol kan förflytta sig utan hjälp.

Där nivåskillnader i kommunikationsutrymmen inte kan undvikas ska skillna-derna utjämnas med ramp, hiss eller annan lyftanordning och trappa.

Transport med sjukbår ska kunna ske från varje enskild bostadslägenhet. (BFS 2008:6).

Allmänt råd

Ett kommunikationsutrymme bör

– ha en fri bredd på minst 1,30 meter,

– vid begränsade hinder, t.ex. pelare, ha en fri bredd på minst 0,80 meter, samt

– publika lokaler särskiljas från möblerade ytor med exempelvis belys-ning eller avvikande material.

Lämpliga mått på entré- och kommunikationsutrymmen i bostäder finns i SS 91 42 21 (normalnivån).

76 Regelsamling för byggande, BBR 2008 Del 2, Boverkets byggregler, BBR 3:1 Tillgänglighet och användbarhet för personer 3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och driftutrymmen

Regler om när transport med sjukbår behöver kunna ske med hiss finns i avsnitt 3:144.

Regler om säker transport med sjukbår finns i avsnitt 8:232. (BFS 2008:6).

3:1421 Gångytor i byggnader

Gångytor i entré- och kommunikationsutrymmen ska vara fasta och jämna. (BFS 2008:6).

Allmänt råd

Regler om utformning av tillgängliga och användbara gångytor och ledstråk för personer med nedsatt orienteringsförmåga finns i 3:1423–3:1425.

Regler om skydd mot att halka finns i avsnitt 8:22.

Regler om skydd mot fall i trappor finns i avsnitt 8:232. (BFS 2008:6).

3:1422 Ramper i byggnader

Ramper ska kunna användas av personer med nedsatt rörelseförmåga. De ska luta högst 1:12. (BFS 2008:6).

Allmänt råd

En ramp bör

– ha minst 2 meter långa vilplan,

– ha en höjdskillnad på högst 0,5 meter mellan vilplanen,

– ha en total höjdskillnad på högst 1,0 meter,

– ha en fri bredd på minst 1,3 meter,

– vara fri från hinder, samt

– ha ett minst 40 mm högt avåkningsskydd.

En ramp får luta högst 1:12 för att minimera risken att någon ska välta. En ramp blir säkrare att använda om den inte lutar mer än 1:20.

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

 

20 juni 2010

 

3:222 Bostäder större än 55 m2

Bostäder med en bostadsarea (BOA) större än 55 m2 ska utformas med hänsyn till det antal personer som de är avsedda för. De ska dock alltid ha plats för en parsäng i minst ett rum eller en avskiljbar del av ett rum för sömn och vila.

 

3:223 Bostäder om högst 55 m2

Bostäder med en BOA om högst 55 m2 ska utformas med hänsyn till sin storlek. I sådana bostäder är det dock tillräckligt att antingen rummet för sömn och vila eller rummet med inredning och utrustning för matlagning är avskiljbart. De behöver inte heller ha plats för en parsäng.

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

19 juni 2010

3:22 Allmänt om utformning av bostäder

 

Bostäder ska dimensioneras, disponeras, inredas och utrustas med hänsyn till sin långsiktiga användning.

 

I bostaden ska finnas

– minst ett rum med inredning och utrustning för personhygien,

– rum eller avskiljbar del av rum för daglig samvaro,

– rum eller avskiljbar del av rum för sömn och vila,

– rum eller avskiljbar del av rum med inredning och utrustning för mat-lagning,

– utrymme för måltider i eller i närheten av rum med inredning och utrustning för matlagning,

– utrymme för hemarbete,

– entréutrymme med plats för ytterkläder m.m.,

– utrymme för att tvätta och torka tvätt maskinellt om gemensam tvättstuga saknas, samt

– utrymmen och inredning för förvaring.

Avskiljbar del av rum ska ha fönster mot det fria. Avskiljbar del av rum ska utformas så att den med bibehållen funktion kan avskiljas med väggar från resten av rummet.

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

 

19 juni 2010

 

 

3:311 Rum att vistas i mer än tillfälligt

 

Rumshöjden i bostäder ska vara minst 2,40 meter. I småhus får dock rumshöjden i vinds- och suterrängvåningar samt källare vara lägst 2,30 meter. I begränsade delar av rum får dessa rumshöjder underskridas. I sådana delar av rum där stå-höjd behövs får rumshöjden dock inte vara lägre än 2,10 meter under horisontel-la delar av tak eller 1,90 meter under snedtak.

 

 

3:312 Rum att vistas i tillfälligt

 

I rum eller avskiljbara delar av rum i bostäder och publika lokaler avsedda för människor att vistas i tillfälligt ska rumshöjden inte vara lägre än 2,10 meter.

 

 
 
Hållbar utveckling Det naturliga steget Boverkets regler